Algemene voorwaarden​

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Dienstverstrekker: Jeroen Janssens, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0688.565.089, met zijn bedrijfsadres gevestigd te 2930 Brasschaat, Bierwertslei 26, en handelend onder de naam 'Studio Immo' in deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever: Elke entiteit, zij het een bedrijf, individu of rechtspersoon, die Studio Immo opdracht geeft tot het leveren van diensten of producten. Opdracht: Deze omvat een fotoreportage, waarvan de omvang wordt vastgesteld door beide partijen, en kan eventueel worden uitgebreid met extra diensten (hierna 'extra's' genoemd). Deze extra's zijn niet bindend en worden niet limitatief opgesomd, maar omvatten onder andere social media marketing, 2D grondplannen, 360° presentaties/virtuele rondleidingen, luchtfotografie met behulp van drones, videoreportages en 3D renders.

Artikel 2: Geldigheid

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die aan de dienstverstrekker worden verstrekt. Eventuele specifieke eisen en afwijkingen dienen te worden vastgelegd in een aparte overeenkomst. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk zijn afgewezen door de dienstverstrekker.

Artikel 3: Offertes

De offertes die door de dienstverlener worden opgesteld, zijn te allen tijde vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs en tarieven als de leveringstermijn. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben deze offertes een geldigheidsduur van 30 dagen. Opdrachten zijn pas bindend voor de dienstverlener wanneer deze schriftelijk worden aanvaard door middel van een orderbevestiging. Het volledige scala aan te verrichten diensten en de daarbij behorende kosten worden vastgelegd in een aparte overeenkomst of worden tijdens de ontwikkeling van een project en zijn behoeften voorgesteld door de dienstverlener en goedgekeurd door de opdrachtgever.

Artikel 4: Realisatie van de opdracht

De aanvaarding van de opdracht door de dienstverstrekker resulteert in een overeenkomst tussen beide partijen, waarbij de verplichting van de dienstverstrekker wordt beschouwd als een inspanningsverbintenis. De dienstverstrekker verplicht zich om de opdracht naar beste vermogen en te goeder trouw uit te voeren. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de medewerking van derden en de opdrachtgever, de nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie, weersomstandigheden, technische storingen, en ongevallen. De dienstverstrekker verbindt zich ertoe om de beelden binnen één werkdag na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever te leveren, met uitzondering van weekends en feestdagen. Deze termijn is niet bindend of vervalbaar voor de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Het voorgestelde tijdsbestek voor uitvoering zoals vermeld op de website, in de offerte of in de overeenkomst, is louter indicatief en een overschrijding ervan geeft de opdrachtgever geen recht op enige vorm van vergoeding. De dienstverstrekker behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Er wordt geen garantie verleend met betrekking tot de nauwkeurigheid van de uitgevoerde metingen of opgestelde plattegronden. Afmetingen en aanduidingen van oppervlaktes worden verondersteld indicatief te zijn, zonder garantie op exactheid. De opdrachtgever dient tijdig alle benodigde informatie te verstrekken aan de dienstverstrekker en is verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het verstrekken van de nodige informatie, kan de dienstverstrekker de uitvoering van de opdracht opschorten of extra kosten in rekening brengen. Indien de uitvoering van de opdracht op de locatie van de opdrachtgever of een derde plaatsvindt, dient de opdrachtgever te zorgen voor de beschikbaarheid van de locatie, inclusief alle benodigde toestemmingen, vergunningen en faciliteiten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de staat van de locatie en dient ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is en voldoet aan de vereisten voor de uitvoering van de opdracht. Kleine verplaatsingen kunnen door de dienstverstrekker worden uitgevoerd indien nodig, maar grotere opruimingen en verplaatsingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De dienstverstrekker zal geen persoonlijke of privacygevoelige items verplaatsen en verwacht dat huisdieren voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht worden verwijderd.

Artikel 5: Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, evenals eventuele kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht, zoals reis-, verzend- en administratiekosten. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Alle door de dienstverstrekker in rekening gebrachte prijzen en tarieven zijn exclusief alle Belgische of buitenlandse belastingen en heffingen van welke aard dan ook. Deze belastingen en heffingen blijven volledig voor rekening van de opdrachtgever. De prijzen vermeld in de offertes zijn altijd exclusief BTW. De prijzen zoals vermeld in de offertes die door de dienstverstrekker worden opgesteld, zijn gebaseerd op de lasten en kosten zoals die gelden op het moment van opmaak van de offerte. Elke verhoging van deze parameters kan leiden tot een evenredige verhoging van de in de offerte of overeenkomst vastgestelde prijzen. Nadere specificaties hieromtrent kunnen worden vastgelegd in de bijzondere overeenkomst. Het staat de dienstverstrekker altijd vrij om een provisie te vragen alvorens prestaties te leveren. In dat geval kan de dienstverstrekker de uitvoering van prestaties opschorten totdat de opdrachtgever de provisie heeft betaald.

Artikel 6: Betalingstermijn

De opdrachtgever dient de prijzen en alle overige bedragen die verschuldigd zijn krachtens de overeenkomst binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen, zonder recht op enige korting, verrekening of opschorting. Bij niet-tijdige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling door de opdrachtnemer is vereist.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

De dienstverstrekker behoudt te allen tijde de rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot alle voortgebrachte werken, zoals visualisaties, ontwerpen, foto's en andere creatieve uitingen die voortkomen uit de uitvoering van de opdracht. Deze rechten stellen de dienstverstrekker in staat om deze kennis en vaardigheden ook voor andere opdrachten te benutten. Door akkoord te gaan met de opdracht, stemt de opdrachtgever expliciet in met het recht van de dienstverstrekker om de geproduceerde werken vrij te gebruiken, inclusief voor commerciële doeleinden. Na volledige betaling van de prijs verwerft de opdrachtgever een gebruiksrecht om de gecreëerde werken gedurende een periode van 24 maanden commercieel te gebruiken. Dit recht impliceert geen overdracht van auteursrecht of eigendomsrecht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverstrekker is het de opdrachtgever niet toegestaan om de geproduceerde werken aan derden over te dragen, te kopiëren, openbaar te maken of te verspreiden. Elk commercieel of ander gebruik door derden vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverstrekker. De dienstverstrekker zal de geproduceerde werken gedurende een periode van 24 maanden bewaren, waarna deze al dan niet worden vernietigd of verwijderd, naar eigen goeddunken van de dienstverstrekker.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

In het geval van enige fout of nalatigheid van de dienstverlener, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er geen dekking is onder een dergelijke verzekering, of als de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot het bedrag van de overeengekomen vergoeding voor de uitvoering van de opdracht. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen voor de opdrachtgever of enige derde. De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op intellectueel eigendomsrecht. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever verstrekte materiaal, in welke vorm dan ook, dat door de dienstverlener wordt gebruikt bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 9: Intrekking van een opdracht

Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer hebben het recht om de opdracht te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging, dit kan uitsluitend op werkdagen. Indien de Opdrachtgever een order wenst te annuleren of te wijzigen en het verzoek tot annulering of wijziging van een order binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt doorgegeven, zijn er annuleringskosten van toepassing. Annuleringen kunnen uitsluitend telefonisch of per e-mail worden gemeld van maandag tot en met vrijdag. Indien de Opdrachtgever de opdracht intrekt, is de Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van €20,00 en de overige aantoonbaar door de Opdrachtnemer gemaakte kosten te voldoen. De annuleringsregeling geldt bij het annuleren van een opdracht, wijzigen van de datum/tijdstip van een opdracht of een no-show (de fotograaf kan door omstandigheden ter plaatse de situatie niet werken, bijvoorbeeld wanneer niemand opendoet of ruimtes onbegaanbaar zijn). Indien binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak sprake is van een annulering, wijziging of no-show, dan is de Opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: 50% van de orderwaarde als de bestelling binnen 24 uur wordt geannuleerd op een werkdag 75% van de orderwaarde bij een no-show Intrekking/annulering van de opdracht door de Opdrachtgever ontslaat de Opdrachtnemer van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

Elke partij verbindt zich ertoe om alle schriftelijke informatie die zij ontvangt voor de uitvoering van de overeenkomst als vertrouwelijk te beschouwen en geheim te houden. De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens wordt te allen tijde gewaarborgd door de opdrachtnemer. Deze verplichting tot geheimhouding wordt ook opgelegd aan eventueel ingeschakelde derden door de opdrachtnemer. Afwijking van de geheimhoudingsplicht is alleen toegestaan indien dit wettelijk verplicht is of in het geval van informatie die reeds bekend is bij de opdrachtnemer, onafhankelijk is verzameld, rechtmatig is verkregen zonder geheimhoudingsplicht, of reeds door een rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven. Gedurende de looptijd van de opdracht en één jaar na beëindiging daarvan zal de opdrachtgever op geen enkele wijze, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtnemer, medewerkers van de opdrachtnemer of van ondernemingen waarop de opdrachtnemer een beroep heeft gedaan voor de uitvoering van de opdracht, werknemers of anderszins, direct of indirect, laten werken met de verkregen informatie.

Artikel 11: Juridisch Kader en Rechtsbevoegdheid

Alle geschillen die onder de toepassing van deze algemene voorwaarden vallen, zullen worden behandeld volgens de regels van het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. Algemene voorwaarden.

Nog vragen? Contacteer ons via het contactformulier of info@studio-immo.be

×